NH Village Architects đón Giảng viên - Sinh viên Kiến trúc thăm quan.

Không khí trẻ năng động tại NH Village Architects khi Giáo viên và Sinh viên khoa Kiến trúc - Đại học Kinh doanh công nghệ đến thăm quan, tìm hiểu, nghe các câu chuyện hành nghề kiến trúc sư qua công trình thực tế và công trình tương lai NH Village thiết kế.
Các giáo viên của Trường đã đã tổ chức buổi kiến tập này trước khi sinh viên bắt đầu bắt tay vào Đồ án kiến trúc đầu tiên tại trường để truyền thêm cảm hứng và kinh nghiệm tới sinh viên.